Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening door de voorzitter
 2. 2

  Na verzending van de voorlopige agenda zijn de navolgende agendaverzoeken ingediend:

  1. Door de fractie PRO is verzocht om agendering van een motie inzake inrichting NT2 onderwijs en aanpak taalachterstanden (agendapunt 12)
  2. Door de fractie PRO is verzocht om agendering van een motie inzake instellen jaarlijkse activiteit rond nationale vrouwendag (agendapunt 13)
  3. Door de fractie CDA is verzocht om agendering van een motie inzake onderzoek naar mogelijkheden volkstuintjes (agendapunt 14)
  4. Op verzoek van alle fracties is een motie inzake vervolg evaluatie zelfsturing toegevoegd als agendapunt 15.

  De gemeenteraad heeft de agenda, inclusief de ingediende verzoeken, conform vastgesteld.   ..

 3. 3
  Mededelingen
 4. 6

  Het raadsvoorstel stond oorspronkelijk geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2020, maar is door de raad doorgeschoven naar de raadsvergadering van 25 februari 2021.


  Stemverklaring J. Cremers (PRO): We hebben op- en aanmerkingen en de toezeggingen gehoord. Met name de toezegging dat naar de bewonersadviesgroep wordt geluisterd in het vervolgtraject. We hopen dat de wethouder het verwachtingen-management onder controle kan krijgen. We stemmen in, maar niet met meer dan het cijfer 6-.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2103: Wethouder Last zegt toe de (vertegenwoordigers van) de kernoverleggen en andere belanghebbenden te betrekken bij het opstellen van het uitvoeringsplan en het maken van een concrete planning. De raad wordt hierover geïnformeerd.
 5. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Bijlagen

 6. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Moties

  Onderwerp
  M2105: Fractie van der Laan inzake combinatie wonen jong en oud

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2104: Wethouder Last zegt toe in de geest van de motie (M2105) te acteren, maar de strekking van de motie is weliswaar sympathiek maar gaat te ver.
 7. 9

  Het raadsvoorstel stond oorspronkelijk geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 december 2020, maar is door de raad doorgeschoven naar de raadsvergadering van 25 februari 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Moties

  Onderwerp
  M2102: Fractie Van der Laan inzake aanscherping Beleidsplan Armoede 2021-2025 Gulpen-Wittem - INGETROKKEN

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2105: Wethouder Franssen zegt toe een raadsconferentie te organiseren met ketenpartners over het onderwerp ‘armoede’ indien dit weer in fysieke vorm mogelijk is. Tijdens deze raadsconferentie worden meetbare gegevens en cijfers gepresenteerd.
 8. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Moties

  Onderwerp
  M2101: PRO inzake schuldhulpverlening en het afleggen van huisbezoeken - INGETROKKEN

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2106: Wethouder Franssen zegt toe de raad na het zomerreces via een raadsinformatiebrief te informeren over de uitvoering van de suggesties die in de motie (M2101) worden genoemd.
 9. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 10. 12

  Moties

  Onderwerp
  M2103: PRO inzake inrichting NT2 onderwijs en aanpak taalachterstanden - INGETROKKEN

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2107: Wethouder Franssen zegt toe dat de heer Nijssen wordt bijgepraat over de ontwikkelingen met betrekking tot het NT2 onderwijs in Gulpen-Wittem.
  T2108: Wethouder Franssen zegt toe met het onderwijsveld in gesprek te gaan over het NT2 onderwijs en eventuele taalachterstanden.
 11. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Moties

  Onderwerp
  M2104: PRO inzake instellen jaarlijkse activiteit rond nationale vrouwendag
 12. 14

  Moties

  Onderwerp
  M2106: Motie CDA inzake onderzoek naar mogelijkheden volkstuintjes - INGETROKKEN

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2109: Wethouder Last zegt toe via de gemeentelijke communicatie een oproep te plaatsen om de behoefte aan volkstuintjes in Gulpen-Wittem te peilen.
 13. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (3), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)

  Moties

  Onderwerp
  M2107: Motie raadsbreed inzake vervolg evaluatie zelfsturing
 14. 16
  Sluiting