Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van het college van burgemeesters en wethouders (B&W). De leden van de gemeenteraad worden door de inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem gekozen en bestaat uit 15 leden.

Burgercommissieleden worden op voordracht van de fractievoorzitter door de gemeenteraad benoemd. Op grond van het Reglement van orde worden zij benoemd tot 'plaatsvervangend commissielid' en mogen zij raadsleden vervangen in de commissies. De burgercommissieleden ondersteunen de raadsleden in de uitoefening van hun taken.

Het Presidium bespreekt procedurele, organisatorische en rechtspositionele zaken met betrekking tot de raad. Voorts stelt het Presidium jaarlijks de fractieverantwoording vast en evalueert het de raadsbijeenkomsten. Tot slot fungeert het Presidium als klankbord voor de voorzitter van de raad; de burgemeester.


De fractievoorzitters vormen gezamenlijk ook een werkgeverscommissie. De Werkgeverscommissie geeft invulling aan de werkgeversrol ten aanzien van de bij de griffie werkzame personen.

De medewerkers van de griffie ondersteunen de (leden van) de gemeenteraad en de burgerfractieleden. Bij de griffie kunt u tevens terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp, of de raad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek. Ook als u wilt inspreken of op een andere manier uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis neemt u contact op met het secretariaat van de griffie.


E-mail: griffie@gulpen-wittem.nl
Telefoon: 14 043