Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

U kunt inspreken over raadsvoorstellen die op de agenda van een commissievergadering staan. In een commissievergadering heeft u maximaal 3 minuten spreektijd. Dat is kort! Bereid uw inbreng daarom goed voor!


Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan uiterlijk 8 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie. Informatie over de contactgegevens en bereikbaarheid van de griffie vindt u in het tabblad 'contact'.

Ja, dat kan. De gemeenteraad maakt gebruik van de vergaderapplicatie iBabs. In iBabs plaatst de griffie alle openbare (vergader)stukken van de gemeenteraad. U kunt de app van iBabs downloaden op uw smartphone en u kunt hierop inloggen door gebruik te maken van onderstaande inloggegevens:


site: gulpenwittem
Emailadres: burger
Wachtwoord: burger


U kunt met deze inloggegevens ook inloggen op de webversie van iBabs via: https://www.ibabs.com


Tot slot kunt u alle openbare vergaderstukken ook raadsplegen via onze raadsinformatiesite.

https://www.ibabs.com/nl/

Ja, commissie- en raadsvergaderingen zijn in beginsel openbaar. In de raadzaal is er een publieke tribune. Gebruik hiervoor de zij-inang aan de achterkant van het gemeentehuis (aan de Timpaantuinen/kerk).

Kijk voor de actuele vergaderdata bij 'Vergaderingen'.

U bent nu op de informatiesite van de gemeenteraad. De samenstelling van het college van B&W en de verdeling van de portefeuilles vindt u op de website van de gemeente: https://www.gulpen-wittem.nl/bestuur/college-b-en-w/samenstelling

Als een vergadering live wordt uitgezonden, dan vindt u de uitzending op de pagina waar de agenda en de stukken gepubliceerd zijn. Ga dus naar de betreffende vergadering, en u vindt de uitzending vanzelf. Enkele minuten na een vergadering kunt u hier ook de vergadering terugkijken.

Dit kan op verschillende manieren:
1. Door contact op te nemen met een raadslid. Kijk voor de contactgegevens van onze raadsleden bij 'Wie is wie'.


2. Door een brief ter attentie van de gemeenteraad te sturen naar info@gulpen-wittem.nl of opsturen per post naar:


Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 56
6270 AB Gulpen


We plaatsen uw brief als ingekomen stuk op de agenda van de raad. Uw brief wordt voor kennisneming aan de raad voorgelegd of doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders voor beantwoording.


Indien uw onderwerp geagendeerd is voor een commissie, kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U moet dit uiterlijk om 12:00 uur op de dag voorafgaand via griffie@gulpen-wittem.nl kenbaar maken.

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad is gekozen door inwoners van de gemeente en bestaat uit 15 leden.


De drie belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

  1. Vaststellen van het beleid van de gemeente;
  2. Controleren of het college van burgemeester en wethouder het vastgestelde beleid goed uitvoert;
  3. Optreden als vertegenwoordiger van de inwoners van Gulpen-Wittem.

Een reces is een periode waarin er geen vergaderingen zijn. Deze zijn gelijk aan de basisschoolvakanties.Tijdens de recesperiodes kunnen raadsleden de volgende vergaderperiodes voorbereiden, allerlei stukken en dossiers bestuderen of werkbezoeken afleggen.