Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer te hebben die onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Minimaal eenmaal per jaar geeft het college zijn het standpunt over gedane voorstellen van de Rekenkamer en wordt door het college aangegeven op welke wijze vervolg is gegeveven aan deze voorstellen.

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een voorgesteld besluit, verordening, plan en/of beleidsnota. Raadsleden kunnen een amendement indienen. Als een amendement wordt aangenomen, is deze wijziging bindend.

De besluitenlijsten die u hier aantreft, zijn de openbare vastgestelde besluitenlijsten van het college van burgemeesters en wethouders. De vastgestelde besluitenlijsten van de gemeenteraad vindt u bij de desbetreffende raadsvergadering (via Kalender >> Raadsvergadering) of via de overzichtslijst ‘Besluitenlijst raad vastgesteld’.

De besluiten van de raad, inclusief stemverhoudingen en stemverklaringen worden opgenomen in een besluitenlijst. U vindt hier de vastgestelde besluitenlijsten vanaf 2018. Bent u op zoek naar een oudere besluitenlijst, neem dan contact op met de griffie via griffie@gulpen-wittem.nl

Brieven aan de gemeenteraad worden op de lijst 'ingekomen stukken raad' geplaatst. De raad stelt elke raadsvergadering de wijze van afdoening vast. De raad neemt kennis van een ingekomen stuk of vraagt het college van burgemeester en wethouders om zorg te dragen voor de afdoening. Raadsleden kunnen ook individueel op uw brief of e-mail reageren. Als in uw brief persoonsgegevens staan, mogen wij dit document vanwege privacywetgeving niet zonder uw instemming openbaar maken. Indien u een poststuk wilt inzien, neem dan contact op met de griffie.

Een motie is een schriftelijke verklaring van de gemeenteraad waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Een motie kan door één of meerdere leden van de raad worden ingediend. Meestal is een motie gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In dat geval informeert het college van burgemeester de raad over de uitvoering ervan.

Hier vindt u alle voor de gemeenteraad relevante wet- en regelgeving. Denk daarbij aan het Reglement van Orde, diverse verordeningen of de raadskalender.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de wettelijke plicht om de gemeenteraad tijdig, volledig en correct te informeren. Het college kan de gemeenteraad informeren via een raadsinformatiebrief.

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college of de burgemeester om duidelijkheid te krijgen over een actueel onderwerp. Dit is geregeld in artikel 32 van het Reglement van Orde. Daarom worden deze vragen ook wel “artikel 32-vragen” genoemd. Schriftelijke vragen moeten binnen 1 maand worden beantwoord.

Leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen tijdens vergaderingen toezeggingen doen. Hiermee geven ze een inspanningsverplichting om binnen een gestelde termijn een concrete actie uit te voeren. De gemeenteraad controleert of toezeggingen tijdig en correct worden nagekomen.

U vindt hier de uitnodigingen die aan de gemeenteraad zijn gericht. Wilt u de gemeenteraad voor een gelegenheid uitnodigen? Stuur uw uitnodiging dan naar info@gulpen-wittem.nl t.a.v. de gemeenteraad. U kunt de raadsleden ook rechtstreeks benaderen. Kijk voor de contactgegevens bij 'Wie is wie'. Als in uw uitnodiging persoonsgegevens staan, mogen wij dit document vanwege privacywetgeving niet zonder uw instemming openbaar maken. Indien u een poststuk wilt inzien, neem dan contact op met de griffie.