Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 30 september 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester
Toelichting

Vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal en het feit dat de 1,5-meter maatregel nog in acht wordt genomen, is de vergadering nog niet voor publiek toegankelijk.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde kan een lid van de raad mondelinge vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.
  Vragenhalfuur aangevraagd door raadslid I. van der Laan inzake voortgang Pilot Euverem.

 2. 1
  Opening door de voorzitter
 3. 2

  Na verzending van de voorlopige agenda, zijn de volgende zaken nog aan de agenda toegevoegd:

  1. Agendapunt 3.2 (Hamerstukken): A/235 Benoemen/aanwijzen waarnemend griffier
  2. Twee amendementen van de Fractie van der Laan bij agendapunt 9: D/001: Raadsvoorstel toekomst Mosaqua, Gulpdal, NV VTC op korte en lange termijn
  3. Als Agendapunt 10.2 is toegevoegd een motie van de fracties Franssen en CDA inzake stoppen pilot Beutenaken
 4. 3

  Hamerstukken zijn agendapunten waarvan de commissie heeft geoordeeld dat een nadere bespreking in de raadsvergadering niet nodig is. Een 'hamerstuk' wordt zonder verdere bespreking en stemming aanvaard, tenzij één of meerdere raadsleden daar bij de vaststelling van de agenda om verzoekt.

 5. 3.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 6. 3.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 7. 4
  Eventuele mededelingen
 8. 5

  Toelichting:
  De gemeenteraad  heeft op donderdag 16 september 2021 besloten de opgelegde geheimhouding t.a.v. de raadsvergadering 17 juni 2021 en de stukken die zijn overlegd, op te heffen. Daarom wordt de besluitenlijst van 17 juni 2021 in de openbaarheid ter vaststelling aangeboden.

 9. 6

  De raad wordt gevraagd de voorgestelde wijze van afdoening vast te stellen.

 10. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 11. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (2), PRO (4), CDA (4), Fractie Van der Laan (1)
 12. 9

  Stemverklaring de heer van Breemen (Balans): ik wil graag aangeven dat er in mijn optiek met dit voorstel, los van de NV VTC waarover inmiddels een pittige discussie is gevoerd, een stap in de goede richting zal worden gezet met betrekking tot een oplossing voor de schrijnende dekking van de brandweerkazerne, kijkend naar de gebiedsvisie. Ook dit heb ik in de overweging meegenomen en ik zal deze ontwikkeling in de toekomst ook nadrukkelijk blijven volgen.


  Stemverklaring mevrouw van der Laan (Fractie van der Laan) : het is duidelijk dat ik tegen het voorstel ga stemmen. Ik heb geprobeerd om het verhaal op een constructieve wijze om te buigen. Ik begrijp dat er geen steun is voor het amendement. Daarom zal ik het eerste amendement intrekken en het tweede amendement in stemming brengen. Ik stem tegen het voorstel omdat ik geen vertrouwen heb in de gebiedsvisie, en het zwembad het dan beter gaat doen.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Balans (2), Fractie Franssen (2), CDA (4)
  tegen
  PRO (4), Fractie Van der Laan (1)

  Amendementen

  Titel
  A2107 Fractie van der Laan inzake Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) NV VTC - INGETROKKEN
  A2108 Fractie van der Laan inzake maximeren exploitatieduur door NV VTC
 13. 10.1

  Stemverklaring de heer Derksen (Balans): het is aan de aannemer om de zaak op te lossen. Als de uitkomst van het onderzoek er is dan willen we ook graag zien wat de aannemer actief gaat ondernemen.


  Stemverklaring de heer Kistermann (CDA): ik heb zelf ook puin geraapt. Ik kan aansluiten bij de woorden van de wethouder om het onderzoek af te wachten.


  Stemverklaring mevrouw van der Laan (Fractie van der Laan): ik steun de motie omdat je nooit voorzichtig genoeg kunt zijn en deze sympathieke motie daarom gesteund moet worden, en we hiermee een signaal afgeven.

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  PRO (4), Fractie Van der Laan (1)
  tegen
  Balans (2), Fractie Franssen (2), CDA (4)

  Moties

  Onderwerp
  M2125 PRO inzake opruimen gerecyclede en gecertificeerde grond

  Toezeggingen

  Toezegging
  T2132: wethouder Last zegt toe naar aanleiding van de motie M2125 opruimen gerecyclede en gecertificeerde grond om nader onderzoek te laten doen door de RUD.
  T2133: wethouder Last zegt toe naar aanleiding van de motie M2125 opruimen gerecyclede en gecertificeerde grond, na te gaan hoeveel klachten er zijn binnengekomen en de raad hiervan op de hoogte te stellen.
 14. 10.2

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  Fractie Franssen (2), CDA (4)
  tegen
  Balans (2), PRO (4), Fractie Van der Laan (1)

  Moties

  Onderwerp
  M2126 Fractie Franssen en CDA inzake stoppen pilot Beutenaken
 15. 11

  De onderliggende stukken ten behoeve van het besloten gedeelte van de raadsvergadering, waaronder de besluitenlijst van het besloten gedeelte van de commissie Ruimte, Economie en Duurzaamheid (RED) liggen voor raadsleden ter inzage bij de griffie.

 16. 11.1

  Ten aanzien van de ter inzage gelegde stukken stukken heeft het college geheimhouding opgelegd om de economische of financiële belangen van de gemeente niet schaden en ter voorkoming van onevenredige bevoordeling van bij de aangelegenheid betrokken partij.

 17. 12
  Sluiting